Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 18-05-2020

                                                       

1. Για τους πρακτικά ασκούμενους που ήταν σε αναστολή της πρακτικής τους άσκησης από 11-03 έως 17-05-2020 και δεν έχει γίνει διακοπή πρακτικής στην ΕΡΓΑΝΗ από τον εργοδότη, αυτό που θα απαιτηθεί εκ μέρους του ΙΕΚ προκειμένου να καλύψει την παρουσία των πρακτικά ασκούμενων στον χώρο πρακτικής άσκησης είναι:

α) ο επαναπροσδιορισμός, σε συνεργασία με τον εργοδότη, της νέας ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης και           β) η έκδοση σχετικού εγγράφου από το IΕΚ ως συνέχεια της αρχικά εκδοθείσας απόφασης περί «Έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης», στο οποίο θα προσδιορίζεται η νέα ημερομηνία πιθανής λήξης της πρακτικής άσκησης, το οποίο και αποστέλλεται στον εργοδότη. Ο εργοδότης οφείλει να δηλώσει στην ΕΡΓΑΝΗ την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης (πριν τη λήξη της) με υποσημείωση, στις παρατηρήσεις του συστήματος, ότι η τροποποίηση οφείλεται στην αναστολή της πρακτικής άσκησης λόγω της πανδημίας του COVID-19.

  1. Για τις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο ο εργοδότης έκανε διακοπή στην ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, η πρακτική άσκηση διακόπτεται στις 11-03-2020 και ο καταρτιζόμενος θα καταθέσει άμεσα στην γραμματεία του ΙΕΚ το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και τη βεβαίωση λήξης πρακτικής του εργοδότη και μετά από έλεγχο των παραπάνω σχετικών παραστατικών θα καταχωρηθούν οι πραγματοποιηθείσες ώρες της  πρακτικής άσκησης, και εκ του μηδενός ξεκινά διαδικασία πρακτικής άσκησης στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη, ενώ εκδίδεται νέα απόφαση «έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης».

Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι περιπτώσεις πρακτικής άσκησης που έληγαν κατά την περίοδο αναστολής της πρακτικής άσκησης (από 11-3-2020 έως και 17-5-2020) και ως εκ τούτου απαιτείται η εκ του μηδενός προαναφερόμενη διαδικασία.

  1. Αποφάσεις έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης που εκδόθηκαν για ημερομηνίες στις οποίες ίσχυε η αναστολή λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (από 11-03-2020 έως 17-05-2020) κρίνονται άκυρες και ως εκ τούτου απαιτείται η εκ του μηδενός προαναφερόμενη διαδικασία της παραγράφου 2.

Παρακαλούνται όλοι οι καταρτιζόμενοι των παραπάνω περιπτώσεων να επικοινωνήσουν άμεσα με τη γραμματεία του ΙΕΚ.

 

 

About the Author: IEK Author